Naturreservat i Stockholms stad

Södertäljevägens natur

Södertäljevägens naturreservat inrättades oktober 2015, ett område längs med Södertäljevägen med en omkrets på fem kilometer. Området sträcker sig från Nybodadepån i norr till Elektraparken i söder och omfattar en blandad natur, alltifrån olika slags lövskog, gräsytor och hällmark till vägbanor, industrimark och kvartersbebyggelse. Rakt igenom reservatet går Södertäljevägen medans utkanterna karaktäriseras av den zon där vägen möter industriområden och bostadskvarter. Informationstavlan om naturreservatet togs bort efter två månader men området är fortfarande tillgängligt för allmänheten.

Södertäljevägen's nature

Södertäljevägen's nature reserve was established in October 2015, an area along Södertäljevägen with a radius of approximately five kilometers. The area stretches from the Nyboda depot in the north to Elektraparken in the south and consists of a diverse nature, ranging from different types of deciduous forest, grassy areas and rocky grounds to roads, industrial sites and dwellings. Straight through the reserve runs Södertäljevägen while the outskirts are characterized by the zone where the road meets industrial areas and residential neighborhoods. The information sign about the reserve was removed after two months, but the area is still accessible to the public.

Södertäljevägen - Stockholms stad